Ζητήματα Διδασκαλίας και Διεύθυνσης Παιδικών & Νεανικών φωνητικών και οργανικών συνόλων σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στην Κοινότητα

Ζητήματα Διδασκαλίας και Διεύθυνσης Παιδικών & Νεανικών φωνητικών και οργανικών συνόλων σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στην Κοινότητα

 

Διάρκεια Επιμόρφωσης: 7 ΜΗΝΕΣ - 400 ΩΡΕΣ

Μονάδες Πιστοποίησης: 20 ECVET

Ημ/νια Έναρξης – Λήξης: 6/09/2021 - 17/04/2022

Κόστος συμμετοχής: 350 ευρώ

 

Συν-υλοποίηση:

 


Κατεβάστε τον οδηγό σπουδών

 

Ομάδες που ενδιαφέρει:

  • αποφοίτους/ες ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
  • αποφοίτους/ες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία σε ωδεία, καλλιτεχνικούς οργανισμούς, καλλιτεχνικά σχήματα, χορωδίες ομάδων με κοινοτικό ενδιαφέρον (σύνολα δήμων),
  • εκπαιδευτικούς ή παιδαγωγούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ενδιαφέρον στη Διεύθυνση Συνόλων,
  • επαγγελματίες εκπαιδευτικούς  για την επικαιροποίηση των γνώσεων τους

παρέχοντας, αφενός, γνώσεις σε θεωρητικό επίπεδο, και, αφετέρου, επικεντρώνοντας στην πρακτική εφαρμογή παιδαγωγικών τεχνικών για το σχεδιασμό και τη διδακτική του μαθήματος σε εκπαιδευτικούς χώρους.

 

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Το πρόγραμμα προσεγγίζει στις διδακτικές του ενότητες την ιστορική διάσταση της διεύθυνσης μουσικών συνόλων είτε αυτά είναι ορχηστρικού χαρακτήρα είτε φωνητικά συγκροτήματα, διατρέχοντας την ιστορία της μουσικής αναφορικά με τη τέχνη της διεύθυνσης, σε συνδυασμό με την εναλλαγή των εποχών και των μουσικών ρευμάτων.

Έχει σχεδιασθεί ώστε οι συμμετέχοντες/ουσες να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της διδακτικής της φωνητικής αγωγής σε χορωδιακά σχήματα παιδιών – νέων στο σχολικό περιβάλλον ή την κοινότητα, εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες της παιδικής και της εφηβικής φωνής και παρουσιάζοντας στρατηγικές διδασκαλίας που μπορούν να βρουν αποτελεσματική εφαρμογή σε παιδιά και νέους χωρίς ειδικές φωνητικές γνώσεις. Επιπλέον, διδάσκει τις θεμελιώδεις αρχές της κινησιολογίας του μαέστρου καθώς και τις βασικές αρχές της στυλιστικής ερμηνείας της χορωδιακής μουσικής ανάλογα με την εποχή, το ύφος και την υφή του έργου. Απευθύνεται σε διευθυντές σχολικών και εξωσχολικών παιδικών και νεανικών χορωδιών ώστε να οργανώσουν αποτελεσματικά την καλλιτεχνική τους δράση μέσα από την επιλογή κατάλληλου χορωδιακού ρεπερτορίου και την εφαρμογή φωνητικών ασκήσεων που καλλιεργούν τις παιδικές και εφηβικές φωνές.

Σε ειδικές ενότητες, έχει σχεδιαστεί για πρώτη φορά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η προσέγγιση του μουσικοπαιδαγωγικού έργου του Zoltán Kodály, εστιάζοντας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συστήματος και της παιδαγωγικής φιλοσοφίας που το διέπει για τη διεύθυνση φωνητικών συνόλων. Γίνεται εκτενής αναφορά για το Ουγγρικό Χορωδιακό Κίνημα, τη θέση του δημοτικού τραγουδιού σε αυτήν και τη λειτουργία του ως μέσο ανάπτυξης της εθνικής ταυτότητας. Προσφέρονται επιλεγμένα παραδείγματα χορωδιακής εργογραφίας του Zoltán Kodály, τα οποία θα αναλυθούν μουσικολογικά. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση των επιμέρους δομών και την σωστή διαχείριση των παιδαγωγικών εργαλείων. Ειδικότερα η περίπτωση του σχετικού σόλφα θα προσεγγιστεί πολύ αναλυτικά, καθώς αποτελεί ένα χαρακτηριστικό εργαλείο της Μεθόδου, το οποίο μπορεί να αποδειχτεί εξαιρετικά χρήσιμο στη φωνητική διδασκαλία. Στην διάρκεια των συνεδριών θα αναλυθούν επιλεγμένα παραδείγματα από το φωνητικό παιδαγωγικό υλικό του Zoltán Kodály, ενδεχομένως και άλλων Ούγγρων παιδαγωγών και θα συζητηθούν ως προς τη χρησιμότητά τους στην διαδικασία της χορωδιακής διδασκαλίας. Τέλος, θα αναλυθούν κομμάτια του Ελληνικού Χορωδιακού ρεπερτορίου, με έμφαση στο ρεπερτόριο που είναι βασισμένο στην Ελληνική Παράδοση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σε συγκεκριμένη διδακτική ενότητα οδηγίες για την Διεύθυνση Ορχήστρας, μέσα από θεωρητικές – παιδαγωγικές προσεγγίσεις που θα τύχουν πρακτικής εφαρμογής σε τελικό καλλιτεχνικό project.Το πρόγραμμα προσφέρει, τέλος, μία ειδικά σχεδιασμένη διδακτική ενότητα για Οργανικά σύνολα για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, η οποία συνοδεύεται από ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό. Οι προτάσεις επικεντρώνονται σε στρατηγικές που σχετίζονται με την ανάπτυξη αποτελεσματικής τεχνικής για την ασφαλή διαχείριση και διεύθυνση έργων ειδικά γραμμένων για παιδιά μικρών ηλικιών με όργανα Orff.

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης

Σε κάθε διδακτική ενότητα ο/η εκπαιδευόμενος/η θα πρέπει να συμμετέχει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από τον την διδάσκοντα/ούσα. Η επιτυχής ολοκλήρωση των διδακτικών ενοτήτων και η κατάθεση Τελικής Αξιολογικής Εργασίας (80 ώρες επιμόρφωσης) οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης με τίτλο: Ζητήματα Διδασκαλίας και Διεύθυνσης Παιδικών & Νεανικών φωνητικών και οργανικών συνόλων σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στην Κοινότητα και συνοδεύεται από πλήρες συμπλήρωμα των διδασκόμενων ενοτήτων.

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Η μαθησιακή διαδικασία ελέγχεται αποκλειστικά από τον εκπαιδευόμενο ο οποίος θα μπορεί να επιλέξει τόσο την ώρα πρόσβασης όσο και τον συνολικό χρόνο που διαθέτει κάθε φορά στην μαθησιακή διαδικασία. Πρόκειται δηλαδή για μία ιδιαίτερη ευέλικτη μεθοδολογία που προσαρμόζεται στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου. Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει:

  • Μελέτη κειμένων που έχουν γραφτεί ειδικά για το πρόγραμμα και δίνουν την ουσία των γνώσεων και την απαραίτητη πληροφόρηση απλά και συνοπτικά
  • Παρακολούθηση παρουσιάσεων με power-point
  • Test αξιολόγησης
  • Μικροδιδασκαλίες σε μορφή video
  • Καλλιτεχνικό portfolio

Το υλικό συνοδεύεται από τον σχετικό «Οδηγό Μελέτης» και περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα μελέτης και κατάθεσης γραπτών προόδων – εργασιών καθώς και τη διδακτέα ύλη.

 

Δυνατότητα αποπληρωμής σε 4 δόσεις (μέσω της ΕΕΜΑΠΕ):

Έκπτωση για την περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής τουλάχιστον 3 ατόμων: 297,5€

Δίδακτρα λόγω πρόωρης εγγραφής με ισχύ έως 15 Αυγούστου: 315€

Δίδακτρα σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής: 315€

Δίδακτρα για την περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής έως 2 ατόμων: 315€

Δυνατότητα αποπληρωμής σε 4 δόσεις μέσω της ΕΕΜΑΠΕ

1η δόση: 100€

2η δόση: 100€

3η δόση: 100€

4η δόση: 50€

 

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Δρ. Μαρία Αργυρίου
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Π.Ε.
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Θέματα Πιστοποίησης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-18:00)
Email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστoσελίδα Προγράμματος στο Πανεπιστήμιο: https://e-epimorfosi.aegean.gr/programmata/paidagogika/eidiki-agogi-kai-ekpaidefsi-kallitechniki-dimiourgia-ekfrasi/

 

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ/ΟΝΤΕΣ

Οι διδάσκοντες/ούσες αποτελούνται από μέλη ΔΕΠ ανώτατων ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ειδικούς επιστήμονες και έμπειρα στελέχη  / εμπειρογνώμονες με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος και με ιδιαίτερη συγγραφική / καλλιτεχνική καταξίωση, οι οποίοι/ες κατέχουν βασικό ρόλο στη συγγραφή του υλικού του προγράμματος αναλαμβάνοντας την επιστημονική ευθύνη για το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό σε e-learning μορφή.


Μαρία Αργυρίου, Ακαδημαϊκά Υπεύθυνή, ΕΔΙΠ, ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  Αλέξανδρος Χαρκιολάκης, Μουσικολόγος, Διευθυντής του Συλλόγου "Φίλοι της Μουσικής"
  Μαρία Έμμα Μελιγκοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  Φαίδρα Γιαννέλου, Μουσικολόγος, Μαέστρος
Ειρήνη Πατσέα, Μουσικολόγος, Μαέστρος
 
 
 

 

 

 

Ημερομηνία:
6/9/2021
Χώρος Διεξαγωγής:
Online
ΦΟΡΕΑΣ:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΕΜΑΠΕ

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.